AktualnościWszystkie

XXV sesja – program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Rada Powiatu przyjęła dzisiaj – na swojej XXV sesji – Program współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
Obowiązek uchwalenia takiego programu nakłada na organy samorządu terytorialnego art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zadaniem uchwalonego programu jest ustalenie jednoznacznych zasad współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi, opartych na partnerstwie i jawności, w celu efektywnego wykonywania zadań publicznych i racjonalnego dysponowania  publicznymi środkami dla wspólnego dobra lokalnej społeczności.
W dniach od 14 do 22 września 2020 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące uchwalanego Programu. Organizacje pozarządowe nie wniosły do przedstawionego projektu żadnych uwag. Również radni nie mieli żadnych zastrzeżeń i przy jednym głosie wstrzymującym, w drodze uchwały, przyjęli dokument.
Organizacje pozarządowe są cenną bazą skupiającą osoby najbardziej aktywne i wrażliwe na różnorodne potrzeby lokalnego środowiska. Wyzwalają poczucie odpowiedzialności za siebie i otoczenie, integrują i aktywizują mieszkańców na rzecz jak najpełniejszego zaspakajania zbiorowych potrzeb i oczekiwań.
Program jest wyrazem dążeń władz powiatu ostrzeszowskiego do budowania trwałej i systematycznej płaszczyzny współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi dla wspólnego dobra, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego.
Program określa w sposób czytelny ogólne zasady, formy i zakres współpracy powiatu ze wspomnianymi organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem powierzania im do realizacji ustawowych zadań oraz udzielania wsparcia finansowego. 
Program współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok znajduje się tutaj:

25 sesja – przewodniczący rady Tomasz Maciejewski oraz inspektor Krzysztof Tomaszewski
25 sesja – obrady w trybie zdalnym
Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content