AktualnościWszystkie

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

O pomoc materialną mogą się ubiegać uczniowie, słuchacze i studenci, którzy uczą się lub studiują w trybie dziennym, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i jednocześnie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Średni dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 650 zł netto, z wyjątkiem osób samotnie wychowujących dzieci, kwota ta nie może być wyższa niż 740 zł netto. Wyżej wymieniona kwota musi być zgodna z zaświadczeniem o dochodach rodziny za poprzedni rok kalendarzowy.

Wnioski o stypendium dla uczniów zameldowanych na stałe na terenie powiatu ostrzeszowskiego są dostępne w szkołach ponadpodstawowych, natomiast dla studentów – w Wydziale Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Uczniowie pobierający naukę w szkołach ponadpodstawowych powiatu ostrzeszowskiego, ale zameldowani na stałe w innym powiecie, składają wnioski o stypendium we właściwym dla swojego miejsca zameldowania starostwie powiatowym. Szczegółowe kryteria udzielania stypendiów zostały określone w regulaminie, który dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu: www.umww.pl w zakładce Urząd /Departamenty/ Departament Edukacji i Nauki/ Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym i Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie: www.powiatostrzeszowski.pl oraz w szkołach ponadpodstawowych.

Ostateczny termin składania wniosków w Wydziale Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie dla uczniów upływa 25 września a dla studentów 20 października 2023 r.

Informacja: Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie tel. 62 732 00 75.

Kandydaci do stypendium mogą składać wnioski w starostwie powiatowym zgodnie z miejscem zameldowania (tak jak miało to miejsce w latach wcześniejszych) wraz z pełną dokumentacją:

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną do celów stypendialnych:

– wniosek o stypendium dla ucznia – załącznik nr 1:

– wniosek o stypendium dla słuchacza/studenta – załącznik nr 2:

– zbiorcze zestawienie potwierdzające status osoby wnioskującej oraz dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy – załącznik nr 4,

– oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub w formie karty podatkowej – załącznik nr 5,

– oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – załącznik nr 6,

– oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci o sprawowaniu opieki przez jednego z rodziców – załącznik nr 7.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content