AktualnościWszystkie

Rada Powiatu o zasobach pomocy społecznej w powiecie ostrzeszowskim

Rada Powiatu na XLI sesji w drodze uchwały przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej dla powiatu ostrzeszowskiego za 2022 (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jednostki samorządu terytorialnego co roku przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej).

Ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu ostrzeszowskiego za 2022 rok została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRiPS. Zasoby pomocy społecznej powiatu ostrzeszowskiego określone w przedłożonej ocenie, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społeczne bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.

Zebrane dane umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom powiatu podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania przez PCPR wniosków i zaleceń:

1. W 2022 roku PCPR zauważył między innymi:
– wzrost liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej,
– zwiększenie potrzeb w zakresie liczby nowych rodzin zastępczych,
– wzrost potrzeb w zakresie pomocy psychologicznej,
– zapotrzebowanie na pomoc wytchnieniową dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi,
– zapotrzebowanie na miejsce w Domach Pomocy Społecznej – wzrost liczby osób umieszczonych, okresowo kolejki do DPS-ów,
– największa grupa klientów PCPR to osoby doznające przemocy, rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, osoby z zaburzeniami psychicznymi,
– pilna potrzeba realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz programu psychologiczno-terapeutycznego,
– konieczność realizowania szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych.

2. Ukraina:
– PCPR wspólnie z ZHR Obwód Ostrzeszowski i wolontariuszami organizuje pomoc w formie transportów dowożąc dary na teren Ukrainy.
– pomoc w razie potrzeb ludności ukraińskiej przebywającej na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

Ocenę zasobów pomocy społecznej dla powiatu ostrzeszowskiego za 2022 znajduje się tutaj:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content