AktualnościWszystkie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Mącznikach

Starosta Ostrzeszowski

Podaje do wiadomości wyciąg z ogłoszenia o II przetargu ustnym ograniczonym dla osób spełniających warunki nabycia nieruchomości rolnych przewidzianych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Mącznikach, gmina Kraszewice, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 280 o pow. 1,2100 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1O/00047761/5.

Działka nr 280 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dalej znajdują się zabudowania siedliskowe, w tym budynek garażowy o pow. zabudowy 37,5 m2, stodoła o pow. zabudowy 170,4 m2, chlewnia o pow. 113,45 m2, budynek gospodarczy o pow. 113,45 m2, budynek garażowy o pow. 86,71 m2 oraz wiata drewniana o pow. zabudowy 25,9 m2 Południowo-wschodnia część działki jest zadrzewiona, w części siedliskowej jest częściowo ogrodzona. Przy granicy, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 449, biegnie linia energetyczna i sieć wodociągowa. Budynek mieszkalny składa się z trzech poziomów. Wysoki parter wykorzystywany jest na cele użytkowe, ma ponadto wysokie podpiwniczenie oraz strych nieużytkowy. Na parterze zlokalizowane są 4 pokoje, wiatrołap, przedpokój, kuchnia, łazienka i wc. Faktyczny dojazd do siedliska prawdopodobnie odbywa się częściowo przez działkę sąsiednią nr 267, co może wymagać konieczności urządzenia nowej drogi po zakupie nieruchomości.

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Kraszewice Nr B.6727.44.2021 z dnia 13 maja 2021r., działka nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla części działki graniczącej z drogą wojewódzką określono kierunek rozwoju jako MU -tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Pozostały fragment działki z istniejącymi zabudowaniami to tereny łąk i pastwisk.

I przetarg ustny ograniczony na przedmiotową nieruchomość odbył się 26 kwietnia 2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2022r. o godz. 10.00 w lokalu Starostwa Powiatowego Ostrzeszowie –sala sesyjna.

Cena wywoławcza wynosi 251.000,00 zł, postąpienie co najmniej 1% ceny wywoławczej.

Sprzedawana nieruchomość na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (jednolity tekst Dz. U. z 2022r., poz.931 z późniejszymi zmianami) jest zwolniona z podatku VAT.

Warunkiem udziału w przetargu, kiedy przystępuje do niego rolnik indywidualny w rozumieniu art.6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego jest wpłata wadium w wymaganym terminie oraz przedłożenie najpóźniej do dnia 20 lipca 2022 r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie do udziału w przetargu ustnym ograniczonym działka 280 gmina Kraszewice, obręb Mączniki”:

• dowodu potwierdzającego osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego- dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo;

• oświadczenie o wielkości łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ustalonej odpowiednio do przepisów art.5 ust.2 i 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;

• zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, do ww. okresu, zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

• dokumentów potwierdzających kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art.6 ust.2 pkt 2 i ust.3 i 3a oraz art.7 ust.9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zw. z § 6 i §7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz.U. poz.109 z poźn. zm).

Warunkiem udziału w przetargu, kiedy przystępują do niego podmioty, o których mowa w art.2a ust.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, jest przedłożenie najpóźniej do dnia 20 lipca 2022r. dowodu umocowania do działania w imieniu tych podmiotów oraz wpłata wadium w wymaganym terminie.

Warunkiem udziału w przetargu, kiedy przystępują do niego inne podmioty i w innych przypadkach niż wymienione art. 2a ust.1 i ust.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jest przedłożenie najpóźniej do dnia 20 lpica 2022 r. zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej na nabycie nieruchomości objętej niniejszym przetargiem oraz wpłata wadium w wymaganym terminie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w przetargu ustnym ograniczonym działka 280 gmina Kraszewice, obręb Mączniki”:

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 25.500,00 zł na konto depozytowe Starostwa Powiatowego: Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie Nr 94 8413 0000 0111 6857 2000 0110 najpóźniej do dnia 20 lipca 2022 roku z dopiskiem „PRZETARG II MĄCZNIKI”, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na ww. konto (ostateczny termin upływa 20 lipca 2022 r.).

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości, Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, pokój 51, tel. 62 7320080, 519 333 082 ,e-mail: kulczycki@powiatostrzeszowski.pl

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content