AktualnościWszystkie

Pilotażowy program Rehabilitacja 25 plus

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie w roku szkolnym 2022/2023 kontynuuje zajęcia w ramach pilotażowego Programu „Rehabilitacja 25 plus”. Działania te są nadzorowane i finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zajęcia przeznaczone są dla absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy w wieku powyżej 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), niezatrudnionych i nieobjętych rehabilitacją społeczną w placówkach  dziennej  aktywności np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej.

Bieżąca edycja programu rozpoczęła się w SOSW we wrześniu 2022 r. i potrwa do końca czerwca 2023 r. Bierze w niej udział siedmioro beneficjentów, którzy są absolwentami Szkoły Przysposabiającej do Pracy w SOSW w Ostrzeszowie.

W ramach programu uczestnicy korzystają  z wszechstronnego wsparcia obejmującego:
• usługi opiekuńcze,
• aktywizację w sferze  fizycznej, intelektualnej, społecznej, zawodowej i terapeutycznej,
• rozwijanie zainteresowań,
• pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności
• poradnictwo w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego,
• organizację transportu,
• ciepły posiłek w trakcie pobytu w placówce.

Dzięki oddziaływaniom edukacyjnym i rewalidacyjno-wychowawczym uczestnicy przygotowywani są do  uczestnictwa w życiu  społecznym, a także podjęcia aktywności  zawodowej. W ramach bieżącej edycji pilotażowego  programu „Rehabilitacja 25 plus” w SOSW w Ostrzeszowie prowadzone są dla nich zajęcia usprawniające: ruchowo-rehabilitacyjno-turystyczne, multimedialne i biurowe, arteterapia, garncarstwo, kodowanie i programowanie, muzykoterapia, zajęcia gospodarstwa domowego, zajęcia techniczne, doradztwo zawodowe. Ponadto uczestnicy programu biorą udział w integracyjnych wydarzeniach organizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Pozyskane w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” środki finansowe z PFRON w całości pokrywają koszty realizacji zajęć, a także pozwalają na podejmowanie działań inwestycyjnych w placówce. Dzięki  funduszom z PFRON w bieżącym roku szkolnym przeprowadzono remont kolejnych dwóch pomieszczeń, w których zorganizowano nowe pracownie: zajęć terapeutycznych oraz muzykoterapii. Pracownię zajęć terapeutycznych wyposażono w mobilne sztalugi do ekspresji twórczej, zakupiono też stroje do zajęć choreoterapeutycznych i materiały do zajęć plastycznych. Z kolei do pracowni muzykoterapii zakupiono instrumenty m. in.: bęben szamański, bęben oceaniczny, bębny djembe, marakasy, dzwonki koshi, balafon, gong, kalimbę. W powstałych pracowniach uczestnicy programu realizują twórcze działania artystyczne: muzyczne, plastyczne oraz taneczne.

Celem programu  jest  zapewnienie absolwentom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania  samodzielności i  niezależności  w życiu  społecznym, w tym między innymi planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także w dziedzinach dotyczących ich aktywności zawodowej – wyjaśnia Monika Pisulla – nauczycielka w SOSW.

Zapraszamy do odwiedzenia zakładki projektu „ Rehabilitacja 25 plus” na stronie internetowej SOSW:  http://soswostrzeszow.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=198

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content