AktualnościWszystkie

XXIII sesja – nowy statut ZAZ Książenice

Nowy statut ma Zakład Aktywności Zawodowej w Książenicach – dokument w drodze uchwały przyjęła Rada Powiatu na XXIII sesji– 14 września. Obowiązujący do tej pory statut został nadany w 2004 roku i należało go uaktualnić – dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów oraz obecnego profilu działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ZAZ jako samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego (może wystąpić strata), chyba, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej. Na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakład zobowiązany jest jednak do przekazania nadwyżki środków obrotowych na wyodrębniony rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Aktywności. W związku z powyższym zasadne było także uregulowanie tej sprawy w statucie i zwolnienie zakładu z obowiązku wpłaty do budżetu powiatu nadwyżki środków obrotowych ustalanych na koniec kolejnych okresów rozliczeniowych.

Nowy statut ZAZ-u znajduje się tutaj:

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content