AktualnościWszystkie

Nabór na stanowisko dyrektora DPS Kochłowy

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach.

1. Warunki niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3 lat w jednostkach pomocy społecznej,
4) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu przepisów art. 122 ustawy o pomocy społecznej,
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w naborze stanowisku,
7) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) brak orzeczenia o zakazie pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
9) nieposzlakowana opinia.

2. Warunki dodatkowe:

1) znajomość przepisów prawa w zakresie realizowanych działań, w szczególności:
– o samorządzie powiatowym,
– o finansach publicznych,
– o pomocy społecznej,
– o pracownikach samorządowych,
– o ochronie danych osobowych,
– kodeksu pracy,
– prawa zamówień publicznych,

2) umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i zarządzania zespołem ludzkim,
3) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, odporność na stres,
4) umiejętność obsługi komputera, pakietu biurowego office oraz korzystania z zasobów internetu.
3. Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach, 63-500 Kochłowy.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) pełny wymiar czasu pracy, umowa o pracę,
2) praca biurowa w pozycji siedzącej wymagająca koncentracji,
3) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
4) sytuacje stresowe oraz w środowisku mieszkańców.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:
1) kierowanie Domem Pomocy Społecznej w Kochłowach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
2) zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych DPS i nadzór nad bieżącym wykonywaniem należących do nich zadań,
3) stwarzanie przebywającym w DPS mieszkańcom prawidłowych warunków socjalno-bytowych, opiekuńczych i kulturalno-oświatowych, na poziomie obowiązujących standardów,
4) nadzór nad organizowaniem opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej i terapeutycznej mieszkańcom domu pomocy społecznej,

5) podejmowanie działań nad zapewnieniem właściwego wykorzystania liczby miejsc dla mieszkańców DPS,

6) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań DPS.

6. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: poniżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,
2) życiorys (cv),
3) koncepcja funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach
4) kwestionariusz osobowy dla kandydata,
5) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy oraz załączonych do niej dokumentach na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
7) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy, w ty, 3 letniego stażu pracy w jednostkach pomocy społecznej oraz specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu przepisów art. 122 ustawy o pomocy społecznej,
8) oświadczenia o:
– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
– niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– braku orzeczenia o zakazie pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
– posiadaniu obywatelstwa polskiego,
– dobrym stanie zdrowia umożliwiającym pracę na ww. stanowisku.
9) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
10) Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach” w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów w terminie do 14 września 2023 roku do godziny 15.00.

2) Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

9. Ważne informacje dodatkowe:

1) Procedura naboru na wolne stanowisko pracy jest dwuetapowa i obejmuje;

– I etap – kwalifikacja formalna – badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych – do etapu II dopuszczone są osoby zakwalifikowane w etapie;

– II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Ostrzeszowskiego oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie starostwa.

3) zgodnie z art. 112 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, dyrektora domu pomocy społecznej zgodnie z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy, zatrudnia zarząd powiatu po zasięgnięciu opinii dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie Lech Janicki

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content