Aktualności

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

O G Ł O S Z E N I E

O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza oraz Zgromadzenie Wspólników Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: medycyna, zarządzanie, prawo, ekonomia.
 2. Co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w podmiocie leczniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie leczniczym.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
 4. Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego.
 5. Znajomość zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych i sektora ochrony zdrowia.
 6. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółki z o.o. z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Znajomość zagadnień związanych z gospodarką finansową, pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, a także z zarządzeniem i kierowaniem zespołami ludzkimi.

Oferta kandydata powinno zawierać:

 1. List motywacyjny.
 2. CV wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku kierowniczym.
 5. Zestawienia pracy zawodowej w wybranych obszarach – wg wzoru formularza nr 1 i 2.
 6. Ogólną koncepcję programową, organizacyjną i ekonomiczną funkcjonowania Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o., sporządzoną na piśmie – wg wzoru z formularza nr 3.
 7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 8. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.
 11. Zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu).

Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem oraz numerem telefonu kontaktowego należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie, ul Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu) do dnia 22 października 2020 roku do godz. 13.00,z dopiskiem na kopercie zgłoszenie kandydatury na stanowisko Prezesa Zarządu OCZ

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu; kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Przewidywalny termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur wynosi 10 dni od upływu terminu składania ofert.

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym spółki. Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego w siedzibie OCZ Sp. z o. o , al. Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów w godzinach pracy 7.30-15.30, w okresie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do upływu terminu składania złożenia przez kandydatów dokumentów. Wyżej wymienione materiały informacyjne będzie można uzyskać również drogą e-mailową, poprzez przesłanie
na adres sekretariat@szpital.ostrzeszow.pl  e-maila z wnioskiem o materiały informacyjne (wskazane w ogłoszeniu). Zarówno otrzymanie wniosku o materiały jak i otrzymanie materiałów przez kandydata musi być potwierdzone e-mailem zwrotnym w przeciągu 24 godzin.

Informacji w sprawie konkursu udziela: Ireneusz Jeziorny, nr telefonu 62 732 00 43, adres email: sekretarz@powiatostrzeszowski.pl

Rada Nadzorcza OCZ Sp. z o.o. lub Zgromadzenie Wspólników może unieważnić niniejszy konkurs w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Wzory formularzy, o których mowa w ogłoszeniu dostępne na stronie BIP powiatu w dziale: nabory na wolne stanowiska.

Ostrzeszów, dnia 2 października 2020 r.

Rada Nadzorcza

Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

Anna Matuszczak

Marzena Wodzińska

Piotr Nowicki

.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content