AktualnościWszystkie

Dotacje dla spółek wodnych

Rada Powiatu w Ostrzeszowie w drodze uchwały ustaliła zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu powiatu oraz sposób jej rozliczania. Dotacji celowej udziela się na bieżące utrzymanie, konserwację, remonty oraz wykonanie nowych urządzeń melioracyjnych na terenie powiatu ostrzeszowskiego, na wniosek spółki wodnej w wysokości nie większej niż 30% wartości realizacji zadania.  
Powiat ostrzeszowski, podobnie jak cała Wielkopolska, jest jednym z regionów w Polsce gdzie w ostatnich latach corocznie na przemian występują susze i powodzie. W celu przeciwdziałania następstwom takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest regulacja stosunków wodnych za pomocą urządzeń melioracji szczegółowych, podstawowych i cieków naturalnych, stanowiących zespół naczyń połączonych. Sprawnie funkcjonują one wtedy, kiedy utrzymywane są we właściwym stanie technicznym. Efekt ekonomiczny można uzyskać wówczas gdy oba te systemy będą sprawne. Regulacja stosunków wodnych gleb jest niemożliwa przy utrzymaniu sprawności tylko urządzeń melioracji podstawowych i cieków naturalnych, utrzymywanych na koszt Skarbu Państwa.
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, którzy w tym celu zrzeszeni są w spółkach wodnych. Spółki te działają jako organizacje społeczne utrzymujące urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, nie osiągając żadnych zysków. Na terenie powiatu ostrzeszowskiego działa 5 spółek wodnych, które prowadzą na swoim terenie racjonalną gospodarkę wodną i zabezpieczają nieruchomości rolne przed występowaniem suszy i powodzi. Potrzeby związane z utrzymaniem w sprawności, bardzo już wyeksploatowanych systemów melioracyjnych, z roku na rok stają się coraz pilniejsze i wymagają coraz większych nakładów finansowych. Rolnicy nie są w stanie sami sprostać kosztom właściwego utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych, tym bardziej, że w ostatnich latach występowały na przemian klęski suszy lub powodzi, które w zdecydowany sposób obniżyły efektywność produkcji rolniczej. Problem suszy i niekorzystnych warunków wilgotnościowych dla produkcji rolnej jest zjawiskiem powtarzającym się w naszym regionie cyklicznie. Jeżeli nie zostanie dofinansowana bieżąca konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych, to w niedługim czasie nastąpi nieodwracalna dewastacja systemów melioracyjnych. Wówczas nie wystarczy już bieżąca konserwacja, a przywrócenie sprawności systemów melioracyjnych będzie możliwe tylko w przypadku wykonania bardzo drogich robót inwestycyjnych, na które rolników nie będzie stać finansowo.
Kwestia dotacji dla spółek wodnych uregulowana jest w art. 443 ust. 2 – 4 Prawa wodnego. Przepisy te dają możliwość udzielania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji celowych spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. Zasady i tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej oraz sposób jej rozliczania określa się w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Natomiast udzielenie dotacji na wymienione wyżej cele następuje w formie umowy zawartej przez spółkę wodną z Powiatem Ostrzeszowskim.
Uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania, Rada podjęła na XXX sesji Rady Powiatu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content