AktualnościWszystkie

Uchwalono przyszłoroczny budżet powiatu

Rada Powiatu w Ostrzeszowie na XXVIII sesji (30 grudnia) uchwaliła budżet powiatu ostrzeszowskiego na 2021 rok.
Projekt przyszłorocznego budżetu oraz towarzyszący mu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostrzeszowskiego na lata 2021 -2024,  został wcześniej zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nad dokumentem dyskutowały także wszystkie komisje stałe Rady Powiatu.
Łączna kwota dochodów budżetu powiatu na 2021 rok została zaplanowana w wysokości 77.247.523,00 zł.
Planowane dochody wg źródeł  pochodzenia przedstawiają się następująco:
1) Ogólny poziom dotacji celowych  planowany jest na 2021 rok  w wysokości 12.632.565,00 zł.  i stanowi 16,35% udziału w dochodach.
2) Ogólna kwota subwencji ogólnej (w tym część oświatowa, równoważąca, wyrównawcza) została zaplanowana w wysokości 29.219.067 zł i stanowi 37,83% udziału w dochodach
3)  Dochody własne w wysokości 33.656.230,00 zł stanowią 43,57% udziału w dochodach ogółem
4) Inne dochody w wysokości 1.739.661,00 zł.
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane w wysokości 13.767.807,00 zł, co stanowi 90,86% w stosunku do projektu planu na 2020 rok. Zgodnie  z art.5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu od 1 stycznia 2005 roku wynosi 10,25%
Z kolei planowane dochody z tytułu udziału we  wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w powiecie ostrzeszowskim na 2021 rok zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku w wysokości 307.500,00 zł ( Cit 1,4%)
Na budżet powiatu zasadniczy wpływ mają środki zewnętrzne – dotacje i subwencje.
Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody na 2021 rok są niewystarczające, dlatego powiat będzie czynił starania w celu pozyskania brakujących środków niezbędnych do realizacji zadań – podkreśliła na sesji przewodnicząca Komisji Finansów i Mienia Powiatu Ewa Kubiak.
Z kolei łączna kwota wydatków budżetu na rok 2021 została zaplanowana w wysokości 80.951.564 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 78.658.560,88 zł, a wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2.293.003,12 zł.
Wydatki bieżące zostaną przeznaczone:
– na oświatę w kwocie 25.352.056,00 zł.
– na  pomoc społeczną, pozostałe zadania  w zakresie polityki społecznej, rodziny (w tym rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) w łącznej kwocie 30.563.928,00 zł.
– na administrację publiczną 9.266.387,00 zł.
Z kolei na rok 2021 na wydatki  w rozdziale Drogi publiczne i powiatowe zaplanowano kwotę w wysokości 7.109.048 zł. w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1.192.382,00 zł.
Większość zaplanowanych wydatków budżetu powiatu ostrzeszowskiego na 2021 rok będzie finansowanych z dochodów własnych powiatu, które zostały zaplanowane w wysokości 33.656.230,00 zł. Również źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych będą dochody własne powiatu.
Wyjątkiem będzie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi powiatowej nr 5587 Grabów-Osiek” współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Olszyna” finansowane ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Pozostałe  wydatki w budżecie będą finansowane z subwencji oświatowej, która w całości zostanie przeznaczona na oświatę oraz z dotacji celowych.
Na XXVIII sesji w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024 głosowało 16 radnych – 15 było „za”,  1 wstrzymał się od głosu. W sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2021 rok głosowało 17 radnych, „za” opowiedziało się 15, a 2 wstrzymało się od głosu.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content