AktualnościWszystkie

Stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na pierwszy rok i dalsze lata studiów.
Program jest skierowany do maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
– są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
– są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
– mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
– pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.960 zł. brutto wyliczony z czerwca 2021r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
– osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.
Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 2021 r. do 16 sierpnia 2021 roku (do godziny 16:00) – kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.
Po 23 sierpnia 2021 r. wnioski nie będą przyjmowane.
Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj:

oraz na stronie: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-pomostowe-na-i-rok-studiow-2021/#post-14001

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content