AktualnościWszystkie

Pracują nad budżetem

Zarząd Powiatu na ostatnim swoim posiedzeniu przyjął projekt budżetu powiatu ostrzeszowskiego na 2019 rok. Prace nad dokumentem zaczęły się jeszcze w październiku.
Projekt uchwały budżetowej zakłada łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2019 rok w wysokości 68.947.674 zł, wydatki natomiast ustala w kwocie 67.756.962 zł. Nadwyżka ma być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, wnioski do projektu uchwały budżetowej radni, osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne instytucje niebędące jednostkami organizacyjnymi powiatu, mogły składać do 30 września. Kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych służb, inspekcji i straży, do 20 października musieli opracować projekty dochodów i wydatków, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi wcześniej od Zarządu Powiatu, i przekazać je skarbnikowi powiatu. Skarbnik w oparciu o przełożone materiały i wnioski, a także obliczone kwoty dochodów własnych powiatu oraz ustalone przez Ministra Finansów kwoty subwencji i udziału w podatkach, a także przedstawione przez Wojewodę kwoty dotacji, opracował zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej. Na podstawie tych materiałów Zarząd Powiatu opracował ostateczny projekt uchwały budżetowej, który przedłożył Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (do zaopiniowania). Teraz przewodnicząca Rady Powiatu prześle projekt uchwały budżetowej wszystkim radnym Rady Powiatu, po czym komisje Rady w ciągu dwóch tygodni sformułują swoje opinie na ten temat. Następnie opinie komisji trafią do Zarządu Powiatu, który może przychylić się do ewentualnych wniosków i przedstawić Radzie propozycje autopoprawek do projektu uchwały budżetowej. Ostatecznie przyszłoroczny budżet powiatu powinien zostać uchwalony do końca grudnia, a w szczególnie uzasadnionym przypadku – do końca stycznia 2019 roku.

Na zdjęciu poniżej – posiedzenie Zarządu Powiatu

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content