AktualnościWszystkie

Ostatnia sesja Rady Powiatu

18 października odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Od wyborów, czyli od 28 listopada 2014 roku Rada spotkała się na 49 sesjach, podczas których podjęła 246 uchwał i przyjęła 11 stanowisk.

18 października odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Od wyborów, czyli od 28 listopada 2014 roku, Rada spotkała się na 49 sesjach, podczas których podjęła 246 uchwał i przyjęła 11 stanowisk. Poza sesjami siedemnastu radnych pracowało w pięciu komisjach branżowych. Komisja Rewizyjna Powiatu spotkała się na 26 posiedzeniach; w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz na podstawie Statutu Powiatu Ostrzeszowskiego powoływała w trakcie kadencji zespoły do kontroli działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych. Zespoły Kontrole przeprowadziły 27 kontroli kompleksowych w tym także problemowych i sprawdzających. Komisja Finansów i Mienia Powiatu obradowała na 15 posiedzeniach, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – na 26, Komisja  Rozwoju  Gospodarczego,  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska  i  Promocji Powiatu – na 31 posiedzeniach, a Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych na 33. Ponadto komisje Rady Powiatu obradowały na 15 posiedzeniach wspólnych.

Reasumując działalność Rady Powiatu w Ostrzeszowie w okresie pięciu kadencji w latach 2014-2018 pragnę przekazać słowa podziękowania wszystkim radnym za dobrą współpracę w okresie kadencji oraz Zarządowi Powiatu pod przewodnictwem starosty Lecha Janickiego. Dziękuję także za pełną zaangażowania i poświęcenia pracę dyrektorów, kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych powiatu, służb i inspekcji oraz Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie. Oddzielne słowa podziękowania kieruję pod adresem samorządów gminnych tworzących powiat ostrzeszowski. Tylko wspólnym działaniem udało nam się zrealizować wiele ważnych zadań dla dobra społeczności powiatu ostrzeszowskiego – powiedziała w swoim wystąpieniu podsumowującym działalność Rady jej przewodnicząca Marianna Powązka.

Na zdjęciach poniżej: Rada Powiatu V kadencji, prezydium Rady oraz Zarząd Powiatu.

A oto wyciąg z informacji o działalności Rady Powiatu, jaką przedłożyła Radzie przewodnicząca Marianna Powązka:

Rada Powiatu w Ostrzeszowie w ciągu pięciu kadencji w latach 2014-2018 zrealizowała wiele różnorodnych zadań, inwestycji i remontów w powiecie w zakresie:

 • infrastruktury drogowej realizowanej w oparciu o pozyskiwane środki zewnętrzne między innymi z Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, z Ministerstwa Finansów, z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
 • termomodernizacji budynków instytucji użyteczności publicznej w Ostrzeszowie oraz zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „System zielonych inwestycji (GIS)”.
 • ochrony zdrowia – przystąpienie do realizacji:
  – projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Celem projektu jest wyposażenie placówek ochrony zdrowia w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).
  – rozbudowa strefy wejściowej z komunikacją pionową Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia w Ostrzeszowie ze środków samorządu powiatowego.
 • wspierania systemu pieczy zastępczej
 • kultury fizycznej poprzez realizację projektów:
  – „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie”;
  – „Urządzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie”.
 • aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie przy wykorzystaniu środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, poprzez dofinansowanie zakupu nowych samochodów do Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie,
 • działalności w zakresie telekomunikacji poprzez przystąpienie do realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie”.
 • ochrony środowiska i przyrody – realizowano „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2012 – 2032”. Uchwalono także Program Ochrony Środowiska dla powiatu ostrzeszowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • geodezji, kartografii i katastru – przystąpienie do realizacji projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Ostrzeszowskiego”. Dzięki pozyskanym funduszom powiat zaktualizował i zmodernizował zgromadzone rejestry publiczne oraz wdrożył system e-usług, które przyczynią się do zwiększenia dostępności, jakości oraz stopnia wykorzystania danych geodezyjnych.

27 listopada 2015 roku Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia honorowej odznaki „Zasłużony dla Powiatu Ostrzeszowskiego” i przyjęcia Regulaminu zasad nadawania trybu i sposobu wręczenia honorowej odznaki. Podczas uroczystej sesji 16 czerwca 2016 roku wręczono po raz pierwszy akt nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Ostrzeszowskiego” Władysławowi Grafowi. 22 kwietnia 2017 roku odbyła się kolejna uroczysta sesja, która związana była z wręczeniem aktu nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Powiatu Ostrzeszowskiego” Elżbiecie Podkowie i Hansowi Joachimowi Schulze. 10 maja 2018 roku odbyła się XLIII uroczysta sesja, na której wręczono akt nadania tytułu Andrzejowi Gumińskiemu.

W okresie swojego funkcjonowania, na przestrzeni pięciu kadencji, Rada Powiatu w Ostrzeszowie łącznie podjęła 1.250 uchwał, z czego zaledwie kilka było zakwestionowanych przez Wydział Prawny i Nadzoru Wojewody Wielkopolskiego oraz Regionalną Izbę Obrachunkową, co świadczy o dobrej technice legislacyjnej realizowanej w powiecie ostrzeszowskim w oparciu o kompetencje Wydziału Organizacyjnego i Sprawy Obywatelskich z działającym w jego ramach Zespołem Radców Prawnych i Biurem Rady Powiatu.

 

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content