AktualnościWszystkie

Nabór członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie powiatu ostrzeszowskiego w 2021 roku w sferach: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej, Starosta Ostrzeszowski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty.

Kandydatem na członka komisji konkursowej może być osoba, która:
1) zostanie wskazana przez organizację pozarządową lub inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot biorący udział w danym konkursie;
2) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;
3) korzysta z pełni praw publicznych.

Praca w komisji jest nieodpłatna.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, osobiście w godz.7:30 do 15:00 w sekretariacie starosty (budynek Urzędu Miasta i Gminy, II p. pok. 61) lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.
Formularz można pobrać tutaj:

Termin składania zgłoszeń upływa 16 lutego.

Podstawę prawną powyższego działania stanowi uchwała nr 41/2020 Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 14 września 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu ostrzeszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021″

Wszelkie informacje związane z niniejszym ogłoszeniem można uzyskać w Wydziale Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju, pok. 6, tel. 62 732 00 65 lub pod adresem e-mail: pomykala@powiatostrzeszowski.pl

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Sprawdź również
Close
Back to top button
Skip to content