AktualnościWszystkie

LVIII sesja Rady Powiatu – kwalifikacja wojskowa

Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej, na mocy której powiat ostrzeszowski zobowiązał się do wykonania zadania z zakresu właściwości Wojewody Wielkopolskiego w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

Powiat przyjął do wykonania następujące zadania:

1) udzielanie zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej;

2) zlecanie podmiotom leczniczym przeprowadzanie na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej;

3) zawieranie i podpisywanie w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umów z podmiotami leczniczymi, na przeprowadzanie badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej;

4) w przypadku niemożności zlecenia przeprowadzenia takich badań podmiotom leczniczym – zawieranie umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej przez lekarzy prowadzących indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz przez psychologów;

5) wypłacanie osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracownikom średniego personelu do spraw zdrowia, dodatkowego wynagrodzenia za pracę związaną z określeniem zdolności tych osób do służby wojskowej, wykonywaną poza godzinami pracy zawodowej;

6) zwrot rekompensaty za utracone zarobki osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracownikom średniego personelu do spraw zdrowia, którzy brali udział w posiedzeniach komisji lekarskich w godzinach pracy zawodowej;

7) refundacja wydatków poniesionych przez podmioty lecznicze z tytułu wypłaconych wynagrodzeń lekarzom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego personelu do spraw zdrowia, którzy brali udział w posiedzeniach komisji lekarskich w godzinach pracy zawodowej;

8) pokrywanie kosztów badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej przeprowadzonych na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej, z zastrzeżeniem, że koszt badania i obserwacji szpitalnej nie może być wyższy od kosztu określonego w cenniku usług medycznych podmiotu leczniczego lub lekarza, z którym zawarto umowę.

Art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że powiat może zawierać porozumienia z organami administracji rządowej w celu wykonania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej. Z kolei zapis art. 12 pkt 8a przywołanej ustawy przekazuje do wyłącznej właściwości Rady Powiatu podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Art. 63 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny określa, że wojewodowie zlecają podmiotom leczniczym przeprowadzanie na potrzeby powiatowych komisji lekarskich badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Wojewodowie ustalają również wysokość wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład powiatowej komisji lekarskiej oraz pracownikom średniego personelu do spraw zdrowia, za pracę związaną z określeniem zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Koszty badań specjalistycznych, obserwacji szpitalnych i wynagrodzeń pokrywa się z budżetu państwa i w tym celu wojewodowie zawierają porozumienia z powiatami. Umożliwia to sprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie corocznej kwalifikacji wojskowej.

Szczegółowe zasady dotyczące wykonania zadania w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej regulować będą zapisy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem ostrzeszowskim. Porozumienie to realizowane będzie w terminie od dnia podpisania do 30 września 2023 roku.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content