AktualnościWszystkie

Kwalifikacja wojskowa 2022

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej, od dnia 4 kwietnia do 8 sierpnia 2022 roku trwa kwalifikacja wojskowa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.   

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej w 2022 roku, na terenie powiatu ostrzeszowskiego kwalifikacja rozpoczyna się 5 maja i potrwa do 20 maja br.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ostrzeszowie jest sala sesyjna starostwa powiatowego, (wejście od strony parku), gdzie zostały zapewnione odpowiednie warunki sanitarne.

Do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską wezwano mężczyzn urodzonych w 2003 roku oraz urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy jeszcze nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wezwano również kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Wójtowie lub burmistrzowie wzywają osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe.
Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego, które zostało rozplakatowane
na terenie całego powiatu od 21 marca 2022 roku.

Zgłaszający się do kwalifikacji wojskowej obowiązany jest przedstawić:

  1. dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. posiadane dokumenty lekarskie  dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
  4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  5. wypełnioną ankietę, dołączoną do wezwania.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek Przewodniczącego Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.          

         Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 40, tel. 62 732 00 55/56 oraz w urzędach miast i gmin powiatu ostrzeszowskiego.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content