AktualnościWszystkie

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Po przyjęciu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu ostrzeszowskiego w 2018 roku (wraz z informacją o stanie mienia komunalnego), po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu i ze sprawozdaniem finansowym oraz po zapoznaniu się z opiniami na temat wykonania budżetu komisji branżowych, Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu.
Budżet został przyjęty przez Radę Powiatu 28 grudnia 2017 roku. Planowane dochody wyniosły 63.848.408 zł, a planowane wydatki 64.005.883 zł. Deficyt budżetu w kwocie 157.475 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.190.712 zł sfinansowano wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok w kwocie 1.348.187 zł.
W ciągu roku Rada dokonała ośmiu zmian w budżecie, po których ostateczny plan dochodów budżetu wyniósł 67.305.377,40 zł, a wydatków budżetowych – 68.870.990,40 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła deficyt w kwocie 1.565.613 zł, który razem z zobowiązaniami z tytułu kredytów w wysokości 1.190.712 zł został sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 2.756.325 zł.

Pokaż więcej

Powiązany artykuł

Back to top button
Skip to content